Alimenty – jak wyliczyć ich wysokość?

Polskie prawo nakłada na rodziców obowiązek utrzymywania swoich dzieci aż do momentu ukończenia przez nie edukacji.  Rodzice mieszkający z dzieckiem i sprawujący nad nim opiekę realizują obowiązek alimentacyjny na co dzień.

Problem pojawia się w przypadku rozwodu rodziców. Jedno z nich, które nie mieszka z dzieckiem ma obowiązek płacenia na nie alimentów. 

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach, gdyż dziecko nie ma możliwości utrzymywania się, opłacania wyżywienia, kształcenia lub dbania o stan zdrowia. Założenie sprawy w sądzie może być podyktowane niekoniecznie rozwodem rodziców, ale sytuacją, gdy jedno z nich uchyla się od utrzymywania swojego dziecka lub przeznacza na to zbyt małe środki finansowe. Zdarza się tak wtedy, gdy rodzice są w separacji lub dziecko nie pochodzi z małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny polega nie tylko na łożeniu środków finansowych, ale również na uczestniczeniu w rozwoju i wychowaniu dziecka.

wysokość alimentów

W przypadku spraw alimentacyjnych, warto skorzystać z profesjonalnej kancelarii prawnej, dzięki której cały proces przebiegnie szybko i sprawnie.

Osiągnięcie pełnoletności, a nawet uzyskiwanie przez nie dochodów nie zwalnia rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Trwa on do momentu usamodzielnienia się dziecka, może to być osiągnięcie pełnoletniości albo zakończenie edukacji lub dwudziestego czwartego roku życia. Okazać się może, że nawet po zakończeniu edukacji dziecko nie ma dostatecznych środków na utrzymanie i wtedy obowiązek alimentacyjny nie wygasa, a roszczenia dziecka są jak najbardziej uzasadnione. Ustaje ono wtedy, gdy dziecko jest w stanie samo się utrzymywać, dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z pracy. Należy pamiętać, że z obowiązku płacenia alimentów zwalnia tylko sąd. 

W jaki sposób oblicza się wysokość alimentów?

Przed wniesieniem sprawy o alimenty i wskazaniu określonej kwoty warto zrobić zestawienie kosztów utrzymania dziecka. Powinien on zawierać stałe wydatki ze wskazaniem konkretnych kwot związane z wyżywieniem, zakupem środków higienicznych i czystości, leczeniem, zakupem odzieży i obuwia, wyprawką szkolną oraz kosztami związanymi z edukacją i rozwojem zainteresowań i zdolności, kosztami wypoczynku w czasie wakacji i ferii zimowych, a także kieszonkowe i częściowo również środki na utrzymanie mieszkania. Zdarzyć się może, że jedno z rodziców wynajmuje mieszkanie i koszty opłat należy podzielić na ilość członków rodziny dziecka. Wtedy część przypadającą na dziecko wlicza się do wysokości alimentów. Do kosztów miesięcznego utrzymania należy również dołączyć środki na zaspokojenie dodatkowych potrzeb dziecka, między innymi zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznego leczenia, dojazdów do przedszkola, szkoły lub na uczelnię. Po obliczeniu pełnej kwoty należy ustalić część przypadającą na rodzica, który nie łoży na dziecko. Nie oznacza to wcale, że każde z rodziców jest zobowiązane do przekazywania połowy miesięcznego utrzymania,  gdyż ten, który na co dzień sprawuje opiekę częściowo wypełnia w ten sposób swój obowiązek alimentacyjny. Rozłożenie obciążeń zależy również od dochodów rodziców i wieku dziecka.

Przy rozpatrywaniu sprawy związanej z obowiązkiem alimentacyjnym sąd bierze także pod uwagę nie tylko zarobki rodziców, ale także ich możliwości zdobywania środków finansowych, a także uchylanie się od pracy w celu uniknięcia płacenia alimentów. W pozwie o alimenty wskazuje się również, czy jest to praca w pełnym wymiarze godzin, opisuje się wszystkie dodatkowe źródła dochodów, ponieważ ma to wpływ na wysokość orzeczonych przez sąd alimentów. Wraz z pozwem o alimenty dołącza się dowody w postaci dokumentów, które potwierdzą wydatki ponoszone na utrzymanie dziecka, a także dochody. Niezwykle ważną sprawą jest zamieszczenie w pozwie wniosku o zabezpieczenie alimentów, co pozwala na płacenie ich już od momentu wniesienia sprawy i w trakcie trwania postępowania, a nie po jej zakończeniu i ustaleniu wysokości alimentów z wyrównaniem za ten okres. Należy pamiętać, że każda ze stron ma prawo wnieść sprawę do sądu o zmianę wysokości ustalonych wcześniej alimentów.