Czym jest obsługa wspólnot mieszkaniowych?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje na mocy prawa w momencie wyodrębnienia w budynku własności pierwszego lokalu. Wspólnotę stanowi ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danej  nieruchomości. Warto wiedzieć, że wspólnota ta nie jest wyposażona w osobowość prawną. W pewnym sensie można stwierdzić, że jest ona traktowana jak spółka lub przedsiębiorstwo.

Posiada ona tak jak w firmie nazwę, którą stanowi określenie „wspólnota mieszkaniowa” oraz dodatkowe oznaczenie ulicy i miasta, w którym się znajduje. Organem jest zarząd wspólny lub zarządca, czyli zgromadzenie wszystkich właścicieli. Siedzibę określa adres jednego z członu zarządu.

Wspólnota posiada także numer REGON nadany przez Główny Urząd Statystyczny oraz numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy.

Wspólnota może występować w procesie cywilnym w charakterze stron, gdyż posiada  zdolność sądową. Poszczególni właściciele za zobowiązania wspólnoty odpowiadają tylko w zakresie swojego udziału w nieruchomości wspólnej. Wspólnota zgodnie z prawem jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od uzyskanych dochodów.

Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej zostało wprowadzane do polskich przepisów w 1994r. za sprawą ustawy o własności lokali. Ustawa ta określała zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali, prawa oraz obowiązki właścicieli a także zarząd nieruchomością wspólną.

Należy wiedzieć, że rozróżniane są dwa podstawowe rodzaje wspólnot mieszkaniowych. Pierwsza z nich to tzw. mała wspólnota obejmująca 7 lokali lub mniej. Do zarządu nieruchomością wspólną należy stosować się do przepisów o współwłasności zawartych w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego. Wspólnoty duże to te powyżej 7 lokali i w tym przypadku do zarządu stosuje się ustawę o własności lokali.

Ustawa o własności lokali wprowadza wiele pojęć oraz procedur niezbędnych do prawidłowego korzystania z członkostwa wspólnoty mieszkaniowej. Zrozumienie ustawy jest konieczne do podejmowania uchwał i uczestnictwa w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Szereg przepisów prawnych i złożoność spraw wciąż sprawia problem podczas zarządzania wspólnotą. W takich sytuacjach często poleca się skorzystanie z rad specjalistów. Mimo, że w dużych wspólnotach istnieje obowiązek wyboru zarządu, to zastępczym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług osoby fizycznej lub prawnej działającej w zakresie obsługi zarządzania nieruchomościami.

Obecnie na rynku istnieje wiele przedsiębiorstw zajmujących się pełną obsługą wspólnot mieszkaniowych. Z takiej pomocy można niekiedy skorzystać udając się do kancelarii prawnych. Świadczą one usługi nie tylko stricte doradcze.

Dzięki współpracy ze Wspólnotami mieszkaniowymi specjaliści mogą przygotować umowy cywilnoprawne, uchwały, regulaminy czy statuty Wspólnoty – informuje kancelaria z Warszawy: http://kancelaria-prawnicy.pl/wspolnoty-mieszkaniowe

Pomoc ze strony fachowców gwarantuje, że żaden przepis prawny nie zostanie przeoczony. Możemy także skorzystać z pełnych usług firmy oferującej obsługę nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. Przedsiębiorstwa zajmujące się tą branżą w swoich usługach oferują nam zajmowanie się aspektami administracyjnymi, finansowymi oraz technicznymi. Pełna obsługa będzie polegała min na bieżącej  kontroli i aktualizacji stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie księgi obiegu budowlanego, prowadzenie miesięcznych rozliczeń, nadzór utrzymania porządku oraz organizacja obsługi prawnej. W kwestii finansowej prowadzona będzie księgowość

obsługa wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty zgodnie z panującymi przepisami. Regularne sporządzanie bilansów oraz przygotowania projektów mających na celu oszczędzanie kapitału lub jego napływ, spowoduje, że kwestie pieniężne będą stale kontrolowane. Dzięki obsłudze technicznej w przypadku awarii niezwłocznie dokonana będzie naprawa, ponadto przeprowadzane będą systematyczne przeglądy techniczne zgodne z wymogami prawa budowlanego. Ceny usług konkretnych firm są ustalane indywidualnie pod każdego klienta na podstawie przeprowadzonego wywiadu.