Jak dzielą się organy adwokatury

Organy adwokatury zostały stworzone po to, by zachować porządek w środowiskach adwokackich. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przeglądem najważniejszych organów adwokatury.

Krajowy Zjazd Adwokatury

Jednym z najważniejszych organów adwokatury jest Krajowy Zjazd Adwokatury. Członkowie owego zjazdu wybierani są w proporcji do liczby członków izby, która ustalana jest prze Naczelną Radę Adwokacką. Taki zjazd odbywa się co 3 lata i zwołuje go Naczelna Rada Adwokacka. Na owych zjazdach adwokaci wybierają prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa, członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej. Na zjeździe uchwala się również regulaminy, które dotyczą trybu obrad Zjazdu, czy trybu wyborów do różnych organów adwokatury. Na zjazdach są również rozpatrywane i zatwierdzane sprawozdania.

Naczelna Rada Adwokacka

Następnym organem adwokatury jest Naczelna Rada Adwokacka. NRA tworzą członkowie i prezes wybrani na Krajowym Zjeździe Adwokatury. Funkcje NRA to coroczne składanie sprawozdania prezydentowi RP o działalności adwokatury i ewentualnych problemach. NRA informuje także prezydenta o zasięgu jaki posiadają izby adwokackie. NRA także zwołuje Krajowe Zjazdy Adwokatury. Do jej zadań należy także między innymi reprezentowanie adwokatury, dbanie o odpowiednie wykształcenie aplikantów oraz prawidłowe funkcjonowanie w postępowaniu dyscyplinarnym.radca prawny Jaworzno

Wyższy Sąd Dyscyplinarny

Kolejnym organem jest Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Kadencja tego organu trwa trzy lata. Wyższy Sąd Dyscyplinarny wybierany jest przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych.  Następnie wybierani są przewodniczący oraz zastępcy. Wyższy Sąd Dyscyplinarny może rozpatrywać sprawy dyscyplinarne  na przykład rad okręgowych izb radców prawnych, jako sąd I instancji. Wyższy Sąd Dyscyplinarny, jako sąd II instancji, zajmuje się odwołaniami od orzeczeń sądów okręgowych.

Wyższa Komisja Rewizyjna

Wyższa Komisja Rewizyjna – zajmuje się ona sprawami gospodarczymi oraz finansowymi Naczelnej Rady Adwokackiej. Kontroluje ona także uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury. Wyższa Komisja Rewizyjna posiada w swoim składzie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, czterech członków oraz dwóch członków zastępczych. Zadaniem przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej jest informowanie Naczelnej Rady Adwokackiej o przeprowadzonej kontroli. Przewodniczący ma prawo uczestniczyć  posiedzeniach tychże organów.

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury

Kolejnym organem adwokatury jest Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury – zajmuje się on wewnętrznym postępowaniem dyscyplinarnym w środowisku adwokackim. Jest to jedna z najważniejszych funkcji organów adwokatury. Ten organ istnieje po to, by zachować średniowieczną zasadę ‘’sądu równych’’. Głównym obowiązkiem Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury jest prowadzenie postępowań wobec członków środowiska adwokackiego, nie tylko tych będących w różnych radach czy organach adwokatury. Owymi sprawami zajmuje się wyższy Sąd Dyscyplinarny.


Profesjonalny adwokat działa jako wykonawca wolnego zawodu. Może jednak pełnić także swoje funkcje jako radca prawny, zapewniając klientom rzetelną obsługę i pozostając w stosunku pracy.