Kiedy postępowanie karne może zostać warunkowo umorzone?

Postępowanie karne może być prowadzone w sprawach o popełnienie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Pod prawo karne podlegają zarówno kradzieże i rozboje, jak i oszustwa podatkowe, przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wyłudzenia, pobicia, czy zabójstwa. Nie wszystkie z tych spraw będą podlegały takiemu samemu wymiarowi kary, ale nawet gdy pojawia się duża szansa na skazanie winnego, w niektórych sytuacjach możliwe jest zastosowanie tzw. warunkowego umorzenia postępowania. Jakie postępowania i okoliczności dopuszczają możliwość umorzenia i jak wygląda to w praktyce?

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kodeks karny dopuszcza, w pewnych sytuacjach, możliwość zakończenia prowadzonego przez Sąd postępowania karnego bez skazania oskarżonego. Szczególnym przykładem takiego zakończenia jest warunkowe umorzenie, o które może ubiegać się sam oskarżony w momencie, gdy wcześniej nie był skazywany za przestępstwo umyślne, okoliczności przestępstwa w sprawie którego prowadzony jest proces są całkowicie wyjaśnione i nie wzbudzają wątpliwości, a Sąd ma pewność, że oskarżony dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania stosowane jest, zgodnie z kodeksem karnym, w przypadku przestępstw, w których stopień winy sprawcy oraz stopień społecznej szkodliwości przestępstwa nie są znaczne – skazania można uniknąć w przypadku drobnych przestępstw nie wzbudzających oburzenia społecznego, w których nawet w przypadku pewności popełnienia przez sprawcę przestępstwa nie ma potrzeby, by została zastosowana surowa kara.

Co jednak ważne, sam winny nie musi przyznawać się do przedstawianych mu zarzutów, by starać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Typy i przykłady postępowań karnych

Wśród najczęściej prowadzonych spraw karnych pojawia się wiele przestępstw, umyślnych i nieumyślnych, których popełnienie może wiązać się z zagrożeniem karą pozbawienia wolności od kilku miesięcy do dożywocia. Najpopularniejsze kategorie spraw karnych to zwykle jednak przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu oraz przeciwko mieniu, a więc:

  • kradzieże,
  • napaści,
  • oszustwa,
  • pobicia,
  • wypadki komunikacyjne.

Jeśli jest to możliwe, wiele tego typu spraw zakańcza się jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, ale jeśli sprawca zostanie postawiony w stan oskarżenia, ze sprawą skierowaną do Sądu, znalezienie rozwiązania dającego szansę na uniknięcie skazania staje się znacznie trudniejsze i współpraca z dobrym, adwokatem do spraw karnych Wrocław okaże się niezbędna. To właśnie z jego pomocą, o ile zaistnieją do tego przesłanki, możliwe jest przygotowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Często przewijającym się przez sale Sądowe przykładem spraw karnych są także przestępstwa gospodarcze, do których zaliczymy m.in. działanie na szkodę przedsiębiorstwa, nieuczciwe praktyki wewnątrz spółki, korupcję czy sprawy skarbowe, wynikające ze świadomych prób wyłudzenia podatku lub nieświadomych błędów prowadzących do popełnienia przestępstwa.

W jakich okolicznościach można zastosować warunkowe umorzenie postępowania?

O ile zostały spełnione opisane wcześniej warunki rozpatrzenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, tj. gdy oskarżony nie był wcześniej skazany za przestępstwo umyślne, a wszystkie wątki w aktualnie prowadzonej sprawie są wyjaśnione i jasno wskazują na jego winę, zastosowanie takiego wyjścia i uniknięcie kary jest możliwe wyłącznie dla przestępstw  zagrożonych karą pozbawienia wolności do pięciu lat. Biorąc pod uwagę wymienione powyżej przykłady najczęściej prowadzonych spraw karnych, wnioski takie są rozpatrywane przez Sąd w sprawach o przywłaszczenie, nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, udział w bójce, pobicia, a także kradzieże.

Konieczne jest jednak spełnienie warunku uzyskania pozytywnej prognozy kryminologicznej – Sąd umorzy postępowanie warunkowo, jeśli istnieje podstawne przypuszczenie, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni kolejnego przestępstwa. Wnioski takie wyciągane są najczęściej na podstawie dotychczasowego sposobu życia sprawcy, jego warunków osobistych oraz okoliczności, w jakich mogło zaistnieć przestępstwo.

Skorzystaj z pomocy wyspecjalizowanego adwokata

Pomoc adwokata w sprawach karnych przydaje się zawsze, niezależnie od tego czy postępowanie zostanie umorzone już na etapie przygotowawczym, czy też sprawca zostanie doprowadzony przed Sąd. Warto jednak zwrócić uwagę, by korzystać z pomocy specjalistów działających na co dzień w obrębie spraw karnych oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania – właściwe przedstawienie argumentów przemawiających na korzyść oskarżonego jak i sposób podjętej obrony mogą przesądzić o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i umorzeniu postępowania.