Komornik – czyli w jaki sposób odzyskać utracone pieniądze

Wielu przedsiębiorców i wierzycieli mierzy się z problemami odzyskania swojego majątku od dłużników, którzy pomimo obowiązku spłaty należności i zadłużenia zwlekają z wyrównaniem długu bądź całkowicie unikają kontaktów z wierzycielem.

I choć część takich przypadków udaje się rozwiązać polubownie z pomocą ugody, wiele z nich kończy się na sprawie sądowej i postępowaniu komorniczym. To właśnie komornik jest zwykle kluczową osobą w procesie odzyskania należności od dłużnika przez wierzyciela. Jakie są jednak sposoby i możliwości odzyskania majątku, jak dojść do porozumienia z dłużnikiem i czego oczekiwać, gdy sprawa zostanie skierowana na drogę sądową? 

Negocjacje z dłużnikiem – stanowcze, ale polubowne

Pierwszą i zdecydowanie najbardziej korzystną z punktu widzenia obu stron sporu jest możliwość polubownej negocjacji wierzyciela z dłużnikiem. Traktowanie osoby winnej nam pieniądze jako partnera, a nie wroga często przynosi dobre rezultaty, ponieważ każdy może wpaść w życiu w gorszą sytuację finansową i często odrobina zrozumienia wystarczy, by dojść do satysfakcjonującego porozumienia i łatwiejszej drogi odzyskania długu. Należy oczywiście uważać, by nie paść ofiarą manipulacji dłużnika próbującego uniknąć konieczności spłaty i doczekać przedawnienia długu, ale nigdy nie należy całkowicie odmawiać możliwości negocjacji.

Rozwiązanie sprawy długu w formie ugody

Dłużnik unikający spłaty zadłużenia musi liczyć się z wystąpieniem wierzyciela na drogę sądową, jednak równie dobrą opcją, szczególnie w przypadku dłużników wyrażających chęć współpracy jest popisanie ugody w formie umowy prawnej. W ramach takiej umowy dłużnik będzie miał określone obowiązki do wykonania (spłatę długu), a wierzycielowi będą przysługiwały określone uprawnienia do żądania spełnienia wierzytelności. Ugoda może zostać zawarta poza sądem, ale także już w trakcie trwania postępowania, gdy dłużnik wykaże chęć do współpracy. Z reguły sąd dąży do ugodowego załatwienia sprawy, o ile pozwala na to charakter rozpoznawanych roszczeń. Zawarcie formalnej ugody przed sądem kończy spór pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, umarzając sprawę. Co jednak ważne, zawarta ugoda podlega kontroli sądu i jeśli jest niezgodna z prawem, sąd może kontynuować prowadzenie postępowania. W razie nie wykonywania przez dłużnika obowiązków spłaty długu pomimo ugody, na podstawie zawartej ugody wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. 

Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi

Podstawą wszczęcia przez sąd postępowania egzekucyjnego jest odpowiednie przygotowanie wniosku oraz złożenie go w kancelarii komornika. Ten odgrywa kluczową rolę w procesie egzekucyjnym, bo po zakończeniu postępowania i rozpoczęciu działań komorniczych, dłużnik nie może już egzekwować od komornika żadnej ugody. Komornik wykonuje jedynie swoją pracę, nie podejmując żadnych decyzji w postępowaniu. W ramach odzyskiwania długu w imieniu przedsiębiorcy lub osoby prywatnej może zająć wynagrodzenie dłużnika, jego emeryturę, rentę, rachunki bankowe, wierzytelności lub inne prawa majątkowe, a także nieruchomości, ruchomości czy prawa majątkowe. Po zakończeniu egzekucji i odebraniu od dłużnika należności, komornik sporządza opis wyniku egzekucji a są umarza postępowanie po skutecznym odzyskaniu długu. 

rozprawa sądowa

Odzyskanie długu przez komornika może odbyć się jedynie w przypadku postępowania egzekucyjnego, które ma tytuł wykonawczy i któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, a więc sądowy nakaz zapłaty lub wyrok. Proces odzyskiwania długu zwykle odbywa się najszybciej, jak to możliwe, z zaznaczeniem że spłata długu nie może odebrać dłużnikowi środków do życia, a więc np. oznaczać zajęcia całego miesięcznego dochodu. 

Aby przygotować się do postępowania egzekucyjnego jako przedsiębiorca próbujący odzyskać swój majątek warto skonsultować się z kancelarią prawna oraz być w stałym kontakcie z komornikiem, tak by na bieżąco być świadomym toku postępowania. Przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego jest często konieczne niezależnie od pozornej chęci współpracy dłużnika i próby ugodowego podejścia do rozwiązania sprawy, dlatego zawsze warto być otwartym na negocjacje i ugodę, ale też świadomym możliwych manipulacji i prób unikania odpowiedzialności przez dłużnika. Wynajęcie firmy windykacyjnej, która przejmie obowiązek odzyskiwania długu wydaje się najczęściej najprostszym rozwiązaniem prowadzącym do szybkiego i pełnego odzyskania utraconego majątku.