Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Uszkodzenie ciała to tak zwane naruszeniu integralności cielesnej, jest nim na przykład złamana noga, a także strata lub naruszenie warstwy cielesnej i narządów wewnętrznych.

Rozstrój zdrowia to zaburzenie działania organizmu ludzkiego, bez naocznej destrukcji konkretnych organów (np. nerwica, depresja i różnego rodzaju choroby psychiczne, ale także na przykład zwichnięcie ręki czy skręcenie kręgosłupa).

Majątkowa szkoda na osobie ma miejsce, kiedy na skutek kontuzji ciała lub destabilizacji zdrowia dobytek poszkodowanego ulega redukcji. Może to mieć miejsce jeśli ten majątek już uległ zmniejszeniu (na przykład pokrzywdzony poniósł wydatki na medykamenty), ofiara będzie musiała ponieść pewne koszty w przyszłym czasie (na przykład na operacja czy zabiegi rehabilitacyjne) lub straci dorobek z powodu spędzania czasu na zwolnieniu lekarskim lub ciągłej straty sposobności wykonywania pracy.

Należy mieć na uwadze, że szkoda polegająca na naruszeniu ciała lub upadku na zdrowiu spowodowana przez osobę trzecią daje prawo poszkodowanemu do dochodzenia również pieniężnego postulatu o miarodajne zadośćuczynienie. Jednak to roszczenie – w opozycji do roszczenia o odszkodowanie – tyczy się szkody niefinansowej, czyli krzywdy.

Uzurpacja o zadośćuczynienie za krzywdę zawiera negatywne przeżycia powiązane z powypadkowymi cierpieniami na ciele i na duchu. Powinna brać pod uwagę w szczególności wersję, obszar i okres trwania cierpienia.

Za co odszkodowanie za uszczerbek

Komu przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Osobą uprawnioną do dostania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest persona, która doznała erozji ciała lub ubytku na zdrowiu wskutek wydarzenia, za które odpowiedzialna jest inna osoba. (np. wypadek samochodowy, pobicie)

Warto również mieć na uwadze, iż to ofiara jest jedynie uprawniona do domagania się pokrycia wszystkich szkód na osobie oraz zwrotu poniesionych kosztów. Znaczy to, że jeśli osoba trzecia takie koszty poniosła, na przykład wożąc prywatnym pojazdem pokrzywdzonego na wizyty lekarskie, to i tak zwrot tych wydatków należy się poszkodowanemu.

Wobec kogo można wystąpić z postulatem o odszkodowanie za ujmę na zdrowiu?

Poszkodowanemu należy się odszkodowanie od sprawcy szkody, np. kierowcy pojazdy – za spowodowanie wypadku drogowego, od właściciela kota / psa / innego zwierzaka – za pogryzienie. Ponadto pokrzywdzony ma prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za deficyt na ciele wobec zakładu ubezpieczeń, w przypadku kiedy na przykład sprawca objęty jest ubezpieczeniem w sferze odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to głównie wypadków drogowych i transportowych, których sprawcy są pod ubezpieczeniem obowiązkowym. Jeśli winny spowodowania wypadku komunikacyjnego nie miał aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub sprawcy nie dało się zweryfikować, możesz rościć sobie prawo do odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.