Rodzaje ubezpieczeń – charakterystyka, wady oraz zalety

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dobrowolne, i odnoszą się do poszczególnych elementów mienia osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenia majątkowe mogą dotyczyć także odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia te mają charakter odszkodowawczy, to znaczy, że w razie wystąpienia strat materialnych posiadacz ubezpieczenia majątkowego otrzymuje odszkodowanie finansowe.

Objęte ubezpieczeniem majątkowym mogą być na przykład mieszkania i domy (także w budowie), domki letniskowe, wyposażenie nieruchomości, sprzęt elektroniczny czy AGD,  a także pozostające własnością ubezpieczonego zwierzęta domowe i gospodarskie. W Polsce, do 1990 roku monopol na ubezpieczenia miał Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Obecnie, konsumenci sami mogą zdecydować co objąć ubezpieczeniem, i mogą wybrać zakład ubezpieczeń.

Posiadane przez nas dobro zostaje objęte ubezpieczeniem w chwili podpisania mowy pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłacenia przewidzianego odszkodowania za szkody poniesione w przedmiocie ubezpieczeń, wynikłe w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, którym jest zdarzenie losowe, takie jak na przykład pożar, albo kradzież. Pamiętajmy jednak, że zakład ubezpieczeń każdorazowo oszacuje wielkość szkody, i od niej uzależni kwotę wypłaty, która nie może być wyższa od poniesionej szkody. Umowa zobowiązuje też ubezpieczonego do regularnego uiszczania składek, w ustalonej przy podpisywaniu umowy wysokości.

Żeby zawrzeć umowę musimy wypełnić wniosek, którego wzór dostępny jest w palcówce, którą wybraliśmy jako naszego ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wystawienia nam polisy, która oprócz ogólnych warunków danego rodzaju ubezpieczenia, zawiera także przedmiot ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, wysokość składek, oraz dane: nasze i zakładu ubezpieczeniowego. Pamiętajmy, że ubezpieczenie majątkowe to najlepszy, i często jedyny sposób, żeby zabezpieczyć dorobek całego naszego życia.

Ubezpieczenia dla firmy

Oferta ubezpieczeń skierowana do dużych firm lub mniejszych przedsiębiorców, którzy z racji prowadzenia działalności gospodarczej narażeni są na powstanie szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi. Zdarzenia te mogą spowodować powstanie straty i utratę płynności finansowej. Dzięki ubezpieczeniom gospodarczym, przedsiębiorstwa mają zapewnione ochronę w tym zakresie.

W ramach ubezpieczenia firm, oferowane jest:

Ubezpieczenia mienia – czyli ubezpieczenie od ryzyka w zakresie zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, skutki huraganu itp., oraz w zakresie kradzieży, z możliwością rozszerzenia na następstwa aktów wandalizmu;

Ubezpieczenia techniczne – czyli ubezpieczenie maszyn i sprzętu od uszkodzeń i awarii;

Ubezpieczenia transportowe – to ubezpieczenie ładunków (tak zwanego cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu

Gwarancje – związane ze zredukowaniem lub całkowitym zlikwidowaniu kosztów napraw zakupionego sprzętu;

Pracownicze  – obejmujące następstwa wypadków mogących wydarzyć się w miejscu pracy, w drodze do pracy i z pracy do domu, oraz, dodatkowo mogą zawierać zasiłek dzienny dla pracowników niezdolnych do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Podróż – ubezpieczenie obejmujące podróżujących w celach służbowych pracowników;

Ubezpieczenia komunikacyjne – ważne szczególnie dla firm mających pojazdy firmowe, tzw. Flotę, na które składa się obowiązkowe OC, oraz ubezpieczenia Autocasco i assistance.

Przy wyborze ubezpieczenia musimy rozpatrzyć cały szereg czynników. Najważniejszy jest rodzaj prowadzonej przez nas działalności. Powinniśmy dobrze zastanowić się jakie ubezpieczenia szczegółowe powinien zawierać pakiet ubezpieczeń, który wykupimy. Następnie warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń oferowanych przez wybranego przez nas ubezpieczyciela, oraz uważne prześledzenie jego kondycji finansowej i pozycji na rynku. Interesować nas będzie też ogólna wysokość sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki. Warto też dowiedzieć się, czy składka może być rozłożona na raty.

Ubezpieczenia finansowe

Większość firm i instytucji jest nie tylko kredytobiorcą, pobierając kredyty w bankach lub innych placówkach kredytowych, ale także kredytodawcą, odraczającym płatności, lub udzielającym kredytu kupieckiego swoim klientom. Wychodząc naprzeciw tym sytuacjom instytucje finansowe wprowadziły ubezpieczenia finansowe, a wśród nich ubezpieczenie kredytu i gwarancje finansowe.

rodzaje-ubezpieczen

Ubezpieczenie kredytu stanowi gwarancję, że ewentualne straty nie wpłyną negatywnie na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest zawarta między ubezpieczycielem, a podmiotem gospodarczym jako kredytodawcą. W ubezpieczeniu kredytu ubezpieczamy się tak naprawdę od niewypłacalności kredytobiorcy. Są dwa rodzaje sytuacji, prowadzącej do stwierdzenia trwałej niewypłacalności. Pierwszy to określone zdarzenia prawne potwierdzające niewypłacalność dłużnika, drugi to pozostawanie dłużnika w długotrwałej zwłoce w regulowaniu płatności za dostarczone mu w kredycie usługi, przy czym powszechnie przyjmowany jest okres zwłoki 180 dni. Dopiero upływ tego okresu konstytuuje wypadek ubezpieczeniowy.

Gwarancje udzielane są na podstawie indywidualnego wniosku o udzielenie gwarancji.

Oferta skierowana jest do podmiotów, przystępujących do przetargów na wykonanie robót budowlanych lub dostawę usług.

 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
 • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zwrotu zaliczki

Oferta skierowana do podmiotów występujących w międzynarodowym obrocie gospodarczym, w tym: importerów towarów oraz podmiotów prowadzących składy celne:

 • Gwarancja zapłaty długu celnego

Oferta skierowana do podmiotów prowadzących składy podatkowe oraz podmiotów, które nabywają wyroby akcyzowe zharmonizowane, czyli: paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe zwolnione z akcyzy i ze względu na ich przeznaczenie są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

 • Gwarancja akcyzowa

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ma na celu wypłatę odszkodowania osobie poszkodowanej przez ubezpieczyciela. OC obejmuje nie tylko osobę pokrzywdzoną, na przykład w wyniku stłuczki samochodowej, ale pokrywa także koszty samego ubezpieczonego. Koszty te dzielą się na przedmiotowe, czyli te związane z naprawą sprzętu, oraz podmiotowe, obejmujące leczenie i rehabilitację.

Ubezpieczeniami komunikacyjnymi zajmują się Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które różnią się między sobą kosztami wykupienia ubezpieczenia i zawartości pakietu ubezpieczeń. Poza tym, na cenę OC ma wpływ cały szereg czynników.

Po pierwsze bierze się pod uwagę pojemność silnika, rodzaj pojazdu, oraz miejsce, w jakim będzie zarejestrowany pojazd. Do tego dochodzą tak zwane zniżki i zwyżki. I tak zniżki można otrzymać za bezszkodową jazdę, wiek ubezpieczonego kierowcy, ubezpieczenie kilku pojazdów w jednej firmie, albo jednorazowe uregulowanie składki. Zwyżkami obciążani są kierowcy przed 25 rokiem życia, mający prawo jazdy krócej niż trzy lata, oraz kierowcy, którzy w przeszłości spowodowali wypadek.

Warto poszukać ubezpieczyciela oferującego najkorzystniejsze, w naszej sytuacji, ubezpieczenie, biorąc pod uwagę zarówno jego koszt, jak i oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe składniki ubezpieczenia. W Internecie dostępnych jest wiele narzędzi, pozwalających w przybliżeniu obliczyć wysokość składki OC. Warto z nich skorzystać jeszcze przed pójściem do ubezpieczyciela.

Obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC przez:

 • posiadaczy: pojazdów samochodowych,
 • ciągników rolniczych,
 • motorowerów
 • przyczep określonych w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z
 • wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa;
 • pojazdów zabytkowych

Ubezpieczenia mieszkania oraz ubezpieczenia domu

Ubezpieczenia mieszkaniowe to popularna forma ochrony mienia. Własne mieszkanie lub dom, to często dorobek całego życia, czasami więcej niż jednego pokolenia. Nie ma lepszej i skuteczniejszej metody, żeby obronić się przed zdarzeniami losowymi, niż wykupienie mieszkaniowej polisy ubezpieczeniowej. Szczególnie przyda się ona tym, którzy często wyjeżdżają, zostawiając swoją nieruchomość bez opieki. Jednak przed skutkami pożaru lub innego kataklizmu nie zabezpieczą nas nawet najlepsi i najbardziej czujni sąsiedzi. Do ubezpieczenia mieszkaniowego przynależy także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przyda się ono nam wtedy, kiedy to my wyrządzimy jakąś szkodę sąsiadom, na przykład zalejemy im łazienkę.

 • Ubezpieczenie mienia może objąć budynki i lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, stałe elementy budynków i lokali oraz koszty poniesione w związku z wystąpieniem szkody.
 • Ubezpieczenie obejmuje także budynki w budowie. Ubezpieczenie mieszkania czy domu gwarantuje komfort i bezpieczeństwo dla jego mieszkańców.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • Ubezpieczenie murów
 • Wyposażenia domu lub mieszkania ubezpieczenie od kradzieży, ognia i innych zdarzeń
 • Ubezpieczenie przedmiotów wartościowych
 • Ubezpieczenie środków pieniężnych
 • Kradzież rowerów

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują nam różną wysokość składki, oraz zakres usług w ramach ubezpieczenia. Wybierając ubezpieczenie musimy dobrze przeanalizować stosunek wysokości składki do ilości wykupionych w ramach polisy świadczeń. Podpisując polisę dokładnie przeczytaj od czego się ubezpieczasz, i czy ubezpieczenie zawiera wyszczególnione te sytuacje losowe, których szczególnie się obawiasz. Niektóre ubezpieczenia ograniczają się do ochrony tylko przez skutkami włamania i kradzieży, inne dołączają ochronę od aktów wandalizmu, wybuchu, zalania, huraganu, oraz kataklizmów naturalnych. Z ubezpieczenia często można też pokryć koszty przeprowadzenia akcji ratowniczej lub związane ze sprzątnięciem lokalu po szkodzie.

Ubezpieczenie samochodowe

Ubezpieczenie obowiązkowe OC, zapewni ochronę w przypadku kiedy właściciel samochodu lub osoba kierująca pojazdem wyrządzi szkodę. Podstawą tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152). W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń odpowiada do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Autocasco, Ubezpieczenie AC, gwarantuje pokrycie wydatków związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu.

Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia lub zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami lub zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem;
 • uszkodzenia przez osoby trzecie, pożaru i wybuchu;
  sił przyrody (powódź, lawina, osunięcie i zapadanie się ziemi, gradobicie, uderzenie pioruna) zalania lub zatopienia
 • uszkodzenia pojazdu podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego;
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego;
 • kradzieży

Ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia pokrycie wypadków i wypłatę odszkodowania w razie wypadku komunikacyjnego, do którego doszło na terenie Europy. Ubezpieczenie NNW dotyczy  kierowcy pojazdu oraz  pasażerów samochodu.

Assistance

To natychmiastowa pomoc w przypadku wystąpienia wypadku lub awarii Samochodu. Wykupując Assistance, błyskawicznie, w razie potrzeby, można uzyskac informacje o okalizacji najbliższych warsztatów, stacji benzynowych, sytuacji na przejściach granicznych, warunkach pogodowych i sugerowanych połączeń i objazdów.

Zielona karta w ramach ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel przejmuje całą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu poza granicami kraju. Od 1 sierpnia 2007 r., bez Zielonej Karty można poruszać się w krajach:  Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cypr, do Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Luksemburga, na Litwę, Łotwę, Maltę, do Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, na Słowację, do Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgry i do Wielkiej Brytanii. We wszystkich pozostałych krajach, zielona karta jest obowiązkowa.

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne (podróżne), zapewniają komfort i bezpieczeństwo w podróży. Zakres ubezpieczenia, obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, transportu medycznego i natychmiastowej pomocy Assistance. To także ubezpieczenie na wypadek utraty bagażu podróżnego.

Ubezpieczenia podróżne dzielą się na obowiązkowe, od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, oraz dobrowolne, obejmujące  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, ubezpieczenie rzeczy osobistych i bagażu podróżnego, ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy, ubezpieczenie pomocy prawnej, oraz wspomniane wyżej assistance.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia dotyczy przypadków, w których wystąpiły okoliczności powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Pieniądze są wypłacane w kwocie, która jest uzależniona od treści umowy. Pod pojęciem „kosztów leczenia” kryją się opłaty związane z badaniami, konsultacjami i zabiegami medycznymi, oraz zakup lekarstw i środków opatrunkowych, a także transport ubezpieczonego do szpitala, oraz pobyt w placówce medycznej.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych i bagażu podróżnego umożliwia kontynuacji podróży w przypadku straty bagażu i umieszczonych w nim przedmiotów osobistych, niezbędnych podczas podróży. Ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy wiąże się bezpośrednio z imprezami turystycznymi, organizowanymi przez biura podróży i inne placówki turystyczne, za które musimy zapłacić wcześniej niż weźmiemy w nich udział.  Ubezpieczenie pomocy prawnej obejmuje koszty pomocy prawnej za granicą.

Natomiast ubezpieczenie typu assistance wiąże się ze świadczeniem pomocy na rzecz osób, którym przydarzyły się trudności podczas podróży. Najczęściej łączone jest ono z ubezpieczeniem komunikacyjnym, które zawiera pokrycie kosztów usunięcia awarii samochodu, zakwaterowanie podczas naprawy, dostarczenie pojazdu zastępczego lub wskazanie innej możliwości dojazdu do celu.