Na czym polega przekształcenie spółki?

Forma działalności gospodarczej wybrana podczas jej pierwszej rejestracji może z czasem okazać się nieoptymalnym rozwiązaniem prowadzącym do strat finansowych lub problemów z zarządzaniem firmą. W sytuacjach takich, jednym z podstawowych działań jakie mogą zostać przeprowadzone stosunkowo płynnie i z korzyścią dla firmy są przekształcenia spółki. Przekształceniu może zostać poddana spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Zasady takiego przekształcenia reguluje Kodeks spółek handlowych. Na czym polega przekształcenie spółki i jak wygląda procedura zmiany jej formy prawnej?

Jak wygląda procedura zmiany formy prawnej spółki?

Przekształcenie spółki może zostać podzielone na kilka kluczowych etapów, podczas których podejmowane są decyzje dotyczące zmian i przyszłej formy działania spółki dla osiągnięcia większych korzyści z jej działalności. Etap I skupi się na sporządzeniu kompletnego planu przekształcenia. Musi on być przygotowany przez zarząd lub wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej. Aby dopełnić formalności, plan musi zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem spółki jednoosobowej, dla której konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego.

W planie musi znaleźć się:

  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  • projekt umowy bądź statutu spółki przekształconej,
  • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Na kolejnych etapach przekształcenia spółki zawiadamia się wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu, zawierając w zawiadomieniu m.in. zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej. Obowiązek ten wynika z zapisu że wszyscy wspólnicy spółki stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Gdy już dopełnione zostaną wszystkie formalności w sprawie podjęcia decyzji o przekształceniu i zawiadomienia o podjęciu uchwały o przekształceniu, konieczne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami oraz wniesienie opłat do KRS. Wniosek powinien zostać złożony przez nowo powołany zarząd spółki albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy  wykreśla automatycznie spółkę przekształcaną.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że istnieje możliwość uproszczonego przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę osobową bądź w spółkę kapitałową lub spółki partnerskiej w inną spółkę osobową, o ile w spółkach tych wszyscy wspólnicy byli uprawnieni do prowadzenia spraw spółki. W ramach przyspieszenia nie jest konieczne sporządzanie planu przekształcenia ani zawiadamianie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały, a wspólnicy pozbawieni są prawa przeglądania dokumentów i żądania odpisów. Niezbędne jest natomiast przygotowanie wszystkich załączników (projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy lub statutu spółki przekształconej, sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia oraz w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną). Należy również podjąć uchwałę o przekształceniu, złożyć wniosek do sądu i ogłosić przekształcenie.

Jakie przekształcenia są najczęściej dokonywane?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza przekształcenie wszystkich spółek prawa handlowego, a więc spółek:

  • jawnych,
  • partnerskich,
  • komandytowych, k
  • omandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnych,
  • cywilnych.

Dodatkowo, firmy jednoosobowe mogą zostać przekształcone w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Najczęstszym kierunkiem zmian w celu rozwoju działalności jest podjęcie decyzji o przekształceniu spółki w spółkę kapitałową, lub, dla ograniczenia kosztów podatkowych i zmniejszenia zakresu działalności,  przekształcenie ze spółki kapitałowej w spółkę osobową.

W jakim celu podejmowane są decyzje o przekształceniu spółki?

Najczęstszą przyczyną wyjaśniającą bezpośrednio najczęstsze kierunku przekształceń spółek jest chęć uzyskania bardziej korzystnych zasad opodatkowania działalności spółki lub, w przypadku jej dynamicznego rozwoju, chęci dołączenia do niej nowych wspólników. Decyzja o przekształceniu podejmowana jest więc najczęściej w sytuacji dynamicznego zwiększenia obrotów i skali prowadzonych interesów, ale także w przypadku chęci ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez firmę.

Poprzez zmianę formy prawnej spółki zmianie mogą ulegać także jej zobowiązania związane z prowadzeniem działalności, szanse na zdobycie dodatkowego kapitału, wymagania podatkowe oraz obowiązki względem opłacania składek do ZUS. Planując przekształcenie warto jednak wcześniej skonsultować się z doświadczoną kancelarią radców prawnych mającą wiedzę prawną niezbędną do określenia jaka forma przekształcenia będzie dla spółki najbardziej korzystna i jakie ewentualne problemy mogą pojawić się w trakcie procedury przekształcenia.